logo

Privacy Policy

Privacy- en cookiestatement RailLinkSystems

Via de website www.raillinksystems.eu (hierna: “RLS”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RLS vindt zorgvuldige omgang met uw (persoons-) gegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden voor waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; we proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren op inzage in de door van u ons bewaarde gegevens, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is versie 1, gepubliceerd op 1 januari 2020.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u zich via onze website registreren of inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ook zonder account kunt u bij gebruik van onze diensten uw gegevens achterlaten.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. Ook kunt u reviews achterlaten op de website, waarbij u gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het registreren voor een account, inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord of het gebruik van het contactformulier):

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– e-mailadres;
– bedrijfsnaam;

– company code;
– telefoonnummer;

– IP-adres.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het afsluiten van abonnementen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
– het toegankelijk maken van de diensten en het verlenen van toegang tot uw account;
– het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– het opslaan en publiceren van reviews;
– het afhandelen en doorsturen van vragen;
– het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Gebruik van materieelgegevens
Ten behoeve van het gebruik van onze diensten, hebt u ons alle relevante materieelgegevens gegeven die nodig zijn om een Train Composition Message (hierna: “TCM”) te kunnen versturen, of de nog te ontwikkelen modules van ons systeem te kunnen gaan gebruiken. Deze materieelgegevens zijn opgeslagen in een database. Ook voor deze gegevens geldt, dat wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen van deze gegevens zullen delen met anderen of gebruiken voor andere doeleinden (voor zover dat geldt voor andere toepassingen dan het verwerken t.b.v. het versturen van TCM berichten aan Inframanagers (IM) of andere Spoorwegondernemingen (RU)), tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten, of in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens t.b.v. een controle of inspectie. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op uw privacy. Verder gebruiken wij enkel het statistiekenprogramma Google Analytics voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van onze website zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op alle niet direct door RLS beheerde systemen en websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd d.m.v. een nieuwsbrief. Wij raden aan om deze verklaring en de aan u verstuurde nieuwsbrieven god te lezen, zodat u ook van de wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via e-mail: info@raillinksystems.eu.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u alle relevante regelgeving over hoe wij moeten omgaan met uw gegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Uiteraard horen wij het graag wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@raillinksystems.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0) 6 2496 0450.

Versie: 1.0
Datum: januari 2020